1 Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet

Algemeen doel:

De Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet is opgericht op 11 juli 2005 en gezeteld in de gemeente Nissewaard. De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen voor door de Lionsclub Haringvliet, gevestigd in de gemeente Nissewaard, aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Organisatie en structuur van de stichting zijn verder vastgelegd in de statuten waarbij het huidige bestuur invulling geeft. De invulling van deze activiteiten zullen conform het beleidsplan van de stichting plaatsvinden. De activiteiten en daaraan verbonden opbrengsten en onkosten zijn jaarlijks vastgelegd in de financiële jaarverslagen.

In 2017 heeft er een eerste statutenwijziging plaatsgevonden . Op 23 maart 2023 vond wederom een statutenwijziging plaats. De wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Contactgegevens:Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet

 • Correspondentieadres: Gorslaan 5, 3221 LD Hellevoetsluis
 • Contactpersoon: De heer G. C. Valenti Clari
 • Kamer van Koophandel nummer: 24380497
 • RSIN nummer : 816839037

 


Huidig bestuur Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet:

.

 • Voorzitter: Dhr R. Koolwijk
 • Secretaris: Mevr. W. Vroone
 • Penningmeester: Dhr. G. C. Valenti Clari

Benoeming van bestuursleden zal conform de statuten van de Stichting plaatsvinden.

2

Stichting Vrienden van de Dierenweide de Brielse Plantage

(v.5mrt24)

 1. Algemene gegevens

Naam

Stichting Vrienden van de Dierenweide de Brielse Plantage

Opgericht 22 november 2005

Doelstelling van de stichting

Met behulp van financiële middelen en middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en/of te realiseren ten behoeve van Stichting Dierenweide de Brielse Plantage.

Fiscaal nummer

8158.34.470

KvK nummer

24386238

Contactgegevens / postadres

Wielingen 7

3232 HH Brielle

Bestuurssamenstelling

Dhr. R. Koolwijk, voorzitter

Mevr. U. Rembges, secretaris

Mevr. M. Vermaat, penningmeester

Beloningsbeleid

Er worden in principe geen vergoedingen uitgekeerd aan de bestuursleden.

Zouden er onverhoopt reis- en verblijfkosten moeten worden gemaakt dan worden deze 1 op 1 vergoed, mits de kosten als redelijk en billijk kunnen worden beschouwd binnen het maatschappelijk verkeer. Dit ter beoordeling aan het bestuur. 

 1. Het beleidsplan

Focus beleidsuitvoering

Op 22 november 2005 is de stichting Vrienden van … opgericht. De voornaamste reden hiervoor was om de continuïteit op de langere termijn van de Dierenweide de Brielse Plantage te waarborgen. 

Voor deze waarborging werd het van belang geacht om de middelen voor de exploitatie/dagelijkse gang van zaken (welk plaatsvindt door zorg van de Stichting Dierenweide de Brielse Plantage) en de middelen voor groot onderhoud, vervanging en uitbreiding van bedrijfsmiddelen, gebouwen en terreinen gescheiden te houden.

De Stichting Vrienden van de Dierenweide de Brielse Plantage voorziet derhalve in dit laatste.

Beleid

Het voorzien in middelen voor groot onderhoud, vervanging en uitbreiding van bedrijfsmiddelen, gebouwen en terreinen vindt plaats op twee hoofdlijnen.

 1. In natura

Hierbij wendt de stichting haar invloed aan in haar maatschappelijke omgeving om bijvoorbeeld arbeid beschikbaar te krijgen (bijvoorbeeld de zogenaamde handjes om te schilderen)

 1. Financieel

Het aankopen van bijvoorbeeld de verf om te schilderen. Maar ook het aankopen van hekwerk wat vervangen moet worden of het laten verbeteren van de bestrating in verband met afwateringsproblemen.

Werkzaamheden (werven, beheren en besteden)

Het bestuur van de stichting kan acties initiëren tot het verkrijgen van de middelen. Ze wendt hiertoe haar invloed aan om bijvoorbeeld sponsoracties opgestart te krijgen. Echter de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats door de Stichting Dierenweide de Brielse Plantage. Bij sponsoracties wordt onderscheid gemaakt in: 

 1. Acties die moeten voorzien in het realiseren van voldoende financiële reserves. Dit om  uitgaven voor bijvoorbeeld groot onderhoud te bekostigen.
 2. Acties die direct in relatie staan met een doel. Eventueel verkregen gelden worden nadat ze zijn verkregen aangewend voor het gestelde doel.

Naast sponsoracties verkrijgen we ook financiële middelen door legaten en schenkingen. Echter heeft het bestuur hier geen invloed op en rest een juiste administratieve verwerking en verantwoording.

Financieel beheer

Het bestuur van de stichting beheert de financiële middelen. Hiertoe zijn op naam van de stichting   bankrekeningen geopend bij de Rabobank. Gelden worden gestort op de lopende verenigingsrekening (rek nr. 1189.61.764) en/of overgeboekt naar de bedrijfsspaarrekening (rek nr. 1024.399.273). Het bestuur waakt ervoor dat het saldo op de lopende rekening niet hoger is dan 

gewenst. Tenzij betalingen van aangegane verplichtingen op korte termijn te verwachten zijn. Afstorting en aanvulling van de lopende rekening vindt plaats naar/vanaf de bedrijfsspaarrekening.

Het bestuur beschikt over de besteding van de financiële middelen. Zodra er behoefte is aan financiële ondersteuning van de Dierenweide de Brielse Plantage dan vinden de volgende acties/proces plaats:

 1. De beheerder van de Dierenweide meldt de behoefte bij het bestuur van de Stichting Vrienden van …
 2. De beheerder van de Dierenweide vraagt twee tot drie offerten aan bij leveranciers en zendt hiervan kopieën aan het bestuur van de Stichting Vrienden van …
 3. De Stichting Vrienden van … overlegt vervolgens met de beheerder over de te maken keuze.
 4. De beheerder schaft aan bij de leverancier welke is overeengekomen en zorgt voor verzending van de factuur naar De Stichting Vrienden van ….
 5. De beheerder meldt aan De Stichting Vrienden van … de juiste en goede ontvangst van het bestelde.
 6. De Stichting Vrienden van … accordeert de factuur en zorgt voor betaling aan de leverancier.
 1. Uitvoering en financiële positie

Uitgeoefende activiteiten 2023

In het jaar 2023 zijn er geen gerichte of bijzondere wervingsactiviteiten en/of werkzaamheden uitgevoerd. Wel is er gewerkt aan het vernieuwen of verbeteren van enkele bedrijfsmiddelen.

Financiële verantwoording 2023

Uitgaven 2023

In 2023 is totaal € 1.171,29 uitgegeven, aan:

 • Kippenhok € 512,17
 • Dakplaten buitenverblijven € 467,95
 • Bankkosten €  191,17

Ontvangsten 2023

Er waren in 2023 geen ontvangsten anders dan een bedrag van € 16,56, zijnde rente over 2022.

Vermogenspositie 31 december 2023

Het Eigen Vermogen was per einde jaar € 53.738,12

Groot onderhoud, verwachtingen en tijdpad

De oplevering van de Dierenweide heeft formeel plaatsgevonden bij de opening door de burgemeester van Brielle op 1 september 2005. 

Bij de realisatie zijn er duidelijk eisen gesteld aan kwaliteit en duurzaamheid van de bedrijfsmiddelen, gebouwen en terreinen. Reden hiervoor was om gedurende de eerste minimaal 5 tot 10 jaar kosten voor onderhoud, vervanging en uitbreiding beperkt te kunnen houden.
 

Tot op heden zijn de kosten voor groot onderhoud beperkt gebleven. Een belangrijke reden hiervoor is dat er voor zover van toepassing eerst wordt gekeken of de beheerder een eventueel euvel zelf kan verhelpen of door in natura werkzaamheden (bijv. schilderen) door vrijwilligers.

Financiële data

Financieel verslag